Stadgar

Föreningens stadgar (2006)

 

1. Klubbens namn

Klubbens namn är Konstklubben Bagaren 8

 

2. Ändamål

Konstklubbens ändamål är att bland de anställda vidga intresset för god konst dels genom inköp, och utlottning av konstverk, dels genom andra aktiviteter såsom besök på konstutställningar, föredrag och studieverksamhet öka medlemmarnas kunskaper om, och förståelse för konst.

 

Konstklubben kan även välja att dela ut konst, t ex i form av så kallade årsblad, vilket i så fall ska ske till samtliga betalande medlemmar.

 

3. Medlemskap

Medlemskap i klubben kan vinnas av alla anställda inom fastigheten Bagaren 8 i Växjö samt medlem i Bagaren 8:s Veteranklubb. Övrig personal med direkt koppling till bolag eller enhet med s k ”säte” i Bagaren 8 i Växjö kan vinna medlemskap förutsatt att berört bolag eller enhet bidrar med 300:-/år och medlem.

 

Medlem som lämnar något utav företagen eller ortskopplingen äger rätt att kvarstå i föreningen till årets slut.

Utträde ur klubben anmäls till styrelsen minst en månad i förväg och kan ske när som helst under kalenderåret. Erlagda avgifter återbetalas ej.

 

För att vara berättigad att deltaga i utlottningen måste full årsavgift erläggas senast en vecka innan aktuell utlottning. Medlem som icke till föreningen inbetalat avgift inom av styrelsen bestämd tid kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

 

4. Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestäms för ett år framöver av det ordinarie årsmötet och erläggs genom löneavdrag eller på annat sätt. Styrelsen äger rätt att bestämma tidpunkt för erläggandet.

 

Styrelsen har rätt att ta ut högre medlemsavgift från medlem som tillhör bolag eller enhet som inte är med och sponsrar klubben.

 

5. Utlottning

Utlottning äger rum en gång per år. I utlottningen deltar samt-liga betalande medlemmar med en lott vardera. Dessutom erhåller betalande medlem extra lott(er) enligt nedan:

 

◾ Medlem utan vinst under tre år i rad får f o m fjärde året en extra lott.

 

 

◾Medlem utan vinst under nio år i rad får f o m tionde året två extra lotter.

 

 

Medlem som vunnit i någon av de tre senaste dragningarna får ingen extra lott. Dock kan medlem vid en och samma utlottning vinna högst en (1) vinst.

Beräkning av antal lotter sker med utgångspunkt från erlagda medlemsavgifter en vecka innan aktuell dragning.

 

6. Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

 

7. Årsmöte

Konstklubbens högsta beslutande myndighet utövas av årsmötet, vilket hålls senast under februari månad. Dag och plats bestäms av styrelsen.

Extra klubbmöte utlyses av styrelsen då omständigheterna så fordrar.

 

Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt får ej förekomma. För beslut erfordras enkel majoritet bland mötesdeltagarna.

 

8. Kallelse till årsmöte mm

Kallelse till årsmötet ska ske minst fyra veckor i förväg. Kallelse till klubbmöte ska ske minst en vecka i förväg.

 

9. Ärende vid årsmöte

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 

◾val av ordförande till mötet

 

◾val av sekreterare för mötet

 

◾val av två justeringsmän och rösträknare

 

◾styrelsens förvaltningsberättelse

 

◾revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

◾val av ordförande för ett år (1 år)

 

◾val av ytterligare två styrelseledamöter för två år (2 år)

 

◾val av fyra styrelsesuppleanter för ett år (1 år)

 

◾val av två revisorer samt en revisorssuppleant för ett år (1 år)

 

◾val av två ledamöter och en suppleant till valnämnd för ett år (1 år)

 

◾fastställelse av årsavgiften

 

◾övriga ärenden.

 

 

10. Motioner

 

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast två veckor före årsmöte.

 

11. Styrelse

Styrelsen, som består av ordförande och fyra ledamöter samt fyra suppleanter, utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör för ett år. Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.

 

12. Inköpsnämnd

Hela styrelsen utgör inköpsnämnd. Den ska ombesörja inköp, visning och utlottning av konstverk. Inköpta konstverk ska i god tid före utlottningen exponeras på lämplig plats inom företaget.

 

13. Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar, förutom paragraf 14, kan ske efter beslut på årsmöte. Beslut om ändring av paragraf 14 kan ske efter beslut vid två på varandra följande klubbmöten av vilket det ena skall vara ett årsmöte.

 

14. Klubbens upplösning

Beslut beträffande klubbens upplösning kan ske efter beslut vid två på varandra följande klubbmöten av vilka det ena ska vara ett årsmöte.

Vid upplösningen befintliga tillgångar skall användas till inköp av konstverk för utlottning bland medlemmarna.

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti eget torquent augue nunc mattis ame totam vulputate curabitur laoreet a imperdiet vestibulum sem pede ut, dolor sem in sem suspendisse nec duis, nibh sit laoreet leo vitae enim odio. Id mollis mi fusce est tempora orci, interdum ut pede dui ac ac congue libero cras.

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti eget torquent augue nunc mattis ame totam vulputate curabitur laoreet a imperdiet vestibulum sem pede ut, dolor sem in sem suspendisse nec duis, nibh sit laoreet leo vitae enim odio. Id mollis mi fusce est tempora orci, interdum ut pede dui ac ac congue libero cras.

Copyright © All Rights Reserved